Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
My na Facebooku
Kalendarz 2016

Statut Parafialnego Klubu Sportowego "SAN"

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA,
SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY


§1

Parafialny Klub Sportowy "SAN", zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest Stalowa Wola ulica Klasztorna 27.

§3

Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§4

1. Klub działa zgodnie z niniejszym statutem w ramach prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej i uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu.

2. Klub może tworzyć sekcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne w zależności od zapotrzebowania społecznego na terenie swojego działania.

§5

W ramach swej działalności Klub może współpracować z innymi klubami, katolickimi stowarzyszeniami i organizacjami, a także innymi organizacjami społecznymi, z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i urzędami państwowymi i samorządowymi wszystkich szczebli.

§6

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji służących podnoszeniu sprawności psychofizycznej, współpracy, przyjaźni i wychowania dla pokoju.

§7

Klub może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne, oraz używać pieczęci, druków firmowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8

Klub opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i sympatyków.


ROZDZIAŁ II
CELE i ŚRODKI DZIAŁANIA


§9

Celem klubu jest:

1. Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej.

2. Cele wymienione w ust. 1 realizowane są poprzez:

- Organizację zawodów i treningów,

- Uczestnictwo w zawodach, obozach i imprezach sportowych,

- Uczestnictwo w rajdach i wycieczkach krajoznawczych.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych

2. Uczestników

3. Honorowych

4. Wspierających

§11

1. Członkami Zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkami Uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele polscy bądź obywatele innych państw mieszkający aktualnie w Polsce za zgodą rodziców lub opiekunów na podstawie pisemnej deklaracji, przyjęci w trybie określonym w ust. 1.

3. Członkami Honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla rozwoju sportu katolickiego w Polsce i na świecie. Godność członka honorowego na wniosek Prezesa Klubu nadaje corocznie Walne Zgromadzenie Klubu.

4. Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne, fizycznie uznające i wspierające cele Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§12

1. Członkowie Zwyczajni maja prawo:

a) wybierać i być wybierani do Władz Klubu,

b) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

c) korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu w sposób i w zakresie określonym odpowiednimi regulaminami,

d) zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących Klubu i domagać się ich rozpatrzenia,

e) posiadać legitymację członkowską.

2. Członkowie Uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie Honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z zastrzeżeniem podanym w §15 ust. 2 niniejszego statutu.

4. Członkowie Wspierający mają prawo:

a) zgłaszać postulaty dotyczące Klubu, rozwoju rekreacji i sportu oraz sposobu wykorzystania i wsparcia dla Klubu,

b) brać udział w imprezach Klubu na zasadach określonych w regulaminie danej imprezy,

c) korzystać z obiektów i urządzeń sportowych na zasadach określonych przez gospodarzy danego obiektu.

§13

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1. Aktywnej działalności na rzecz Klubu i podnoszenia poziomu organizacyjnego i rekreacyjno-sportowego oraz jego prestiżu społecznego.

2. Przestrzegania etyki katolickiej, statutu i regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie.

3. Prowadzenia działań na rzecz rozpowszechniania rekreacji i sportu zwłaszcza dzieci i młodzieży.

4. Opłacenie ustalonych składek członkowskich.

§14

1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu

b) rozwiązania Klubu

c) wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

2. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

3. Zawieszenie członkostwa polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych, działalności turystycznej i szkoleniowej Klubu od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU


§15

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zgromadzenie

b) Zarząd Klubu

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Koleżeński

2. Do władz Klubu mogą być wybierani jedynie członkowie zwyczajni Klubu.

§16

1. Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński ma prawo dokoptowania spośród członków zwyczajnych nowych członków na miejsce starych, którzy ustąpili w czasie kadencji.

2. Liczba dokoptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 50% ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru, a członkowie dokoptowani nie mogą także obejmować funkcji Prezesa Klubu.

3. W razie ustąpienia Prezesa Klubu w czasie kadencji Zarząd wybiera jego następcę ze swojego grona na okres do końca danej kadencji.

4. Kadencja władz Klubu kończy się z dniem odbycia się Wlanego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego dotyczącego danej kadencji.

§17

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie zwołane poprzez Zarząd, co roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1. Uchwalanie generalnych kierunków działania Klubu.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Klubu.

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej.

4. Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

5. Nadawanie godności członka Honorowego Klubu.

6. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

7. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązanie Klubu.

8. Rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Klubu.


Walne Zgromadzenia ma prawo uchylenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§19

W Walnym Zgromadzeniu Klubu udział biorą:

1. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Klubu.

2. Z głosem doradczym - członkowie Klubu wyszczególnieni w §10 ust. 2, 3 i 4 oraz zaproszeniu goście.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zgromadzenia.

§20

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Klubu Zarząd Klubu zawiadamia członków, co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia. Dopuszcza się formę elektroniczną powiadomienia przy czym należy uzyskać potwierdzenie jego otrzymania.

2. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagany jest udział 50% członków zwyczajnych Klubu.

§21

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu może być zwołane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej lub, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§22

1. Zarząd Klubu składa się z 5-10 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, powołanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Liczba członków Zarządu Klubu określa na daną kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Sekretarz Klubu jest wybierany i odwoływany przez Zarząd Klubu i wchodzi w jego skład z urzędu.

§23

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należą:

a) bieżące prowadzenie spraw Klubu,

b) reprezentowanie Klubu oraz działanie w jego imieniu,

c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

d) zarządzanie finansami oraz majątkiem Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) uchwalanie kalendarza sportowego, planu działania i planów finansowych Klubu,

f) ocena działalności Klubu,

g) reprezentowanie Klubu w krajowych federacjach sportu i innych organizacjach krajowych,

h) powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie członków,

i) rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Klubu,

j) podejmowanie uchwał.

2. Wewnętrzny podział kompetencji Prezesa i pozostałych członków Zarządu Klubu oraz innych władz i agend Klubu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

3. Do reprezentowania Klubu na zewnątrz tym składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa Klubu.

§24

1. Posiedzenia Zarządu Klubu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykle większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§25

W okresie między posiedzeniami Zarządu Klubu jego uprawnienia w zakresie bieżącego prowadzenia spraw Klubu i realizacji podjętych uchwał przysługują Prezesowi, Wiceprezesowi, Skarbnikowi i sekretarzowi Klubu stanowiących prezydium Klubu.

§26

1. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

2. Komisja rewizyjna przeprowadza w miarę potrzeb lub przynajmniej dwa razy do roku kontrolę działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania.

3. Komisja rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

4. Komisja rewizyjna ma prawo do wystąpienia do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5. Przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§27

1. Sąd koleżeński składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Sąd koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

2. Sąd koleżeński orzeka w składzie, co najmniej trzyosobowym.

3. Sąd koleżeński Klubu orzeka w sprawach przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd Klubu.

4. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków w ciągu 30 dni od wydania orzeczenia.

 

ROZDZIAŁ V
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


§28

Klub ma prawo do nagradzania i wyróżniania członków Klubu za osiągnięcia w realizacji jego zadań oraz prawo wyróżniania osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju katolickiego sportu i wychowania fizycznego oraz oświaty zdrowotnej.§29Klub może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych działaczom i zawodnikom oraz innych odznaczeń honorowych.

§30

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają przepisy państwowe i resortowe.

 

ROZDZIAŁ VI
KARY


§31

1. Klub ma prawo nakładać kary na członków Klubu.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak i rodzaje kar określone są przez regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Walne Zgromadzenie członków.

 

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK KLUBU


§32

1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się:

a) dotacje państwowe, samorządowe i inne,

b) składki członków Klubu.

c) darowizny krajowe i zagraniczne,

d) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej.

3. Wszelkie wpływy przeznacza się na cele statutowe.

§33

Zakres i zasady działalności finansowej Klubu określają przepisy ogólnie obowiązujące.

§34

1. Klub ulega rozwiązaniu:

- W wyniku uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie o rozwiązaniu Klubu.

- W razie zmniejszenia się liczby członków zwyczajnych poniżej 10 osób.

- W wyniku orzeczeń właściwego sądu.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu winna określać sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek.

 

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU


§35

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązanie się Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych.

 

Sponsorzy